Charles Baudelaire (1821–1867)

Költői beszédmódjának modernsége a korábbi (romantikus) kezdeményezések kiteljesedése: helye a romantika és a szimbolizmus között jelölhető ki.

Romantikus jegyek:

 • szépségkultusz
 • a művészet a végtelen keresése
 • az elátkozott költő szerepe (spleen: fásult unalom)
 • a metaforikus képalkotás a lírai beszédmódot meghatározó poétikai eljárás
 • az Én középpontba helyezése – a szubjektum minél teljesebb, korláttalan megjelenítése: gyakori a közvetlen személyesség, életrajzi vonatkozások, konkrét vershelyzetek felbukkanása

Modernsége

 • a szubjektum versbeli szerepének átalakulásában ragadható meg: a lírai én lényegesen absztraktabb karakterű
 • így a versbeszéd elvontabb, nem egy adott élethelyzetet, hanem a léthez való általános viszonyulást ragadja meg
 • verseinek szigorú megalkotottsága ellentétben áll a romantikus felfogással, mi szerint az élmény első, kiáradó-formaalkotó megfogalmazása után igazítani a versen már meghamisítása annak
 • az általa használt metaforák, allegóriák transzcendens jelöltje közelebbről már nem határozható meg, mint az alteritás transzcendens irányultságú korszakaiban: a romantikában már kétségessé váló (ld. magánmítoszok) kollektíven rögzített tartalmak Baudelaire-nél végképp elbizonytalanodnak
 • élesen eltérő olvasatok is érvényesek lehetnek:egyrészt a transzcendencia megragadásának igényét emelhetik ki, amivel a nyelvi jelölők nyelven túli valóságvonatkozásait hangsúlyozzákmásrészt versei megközelíthetők a transzcendens jelöltek tagadását kiemelve: ez a szöveg önmagára visszautaló jellegét emelik ki
 • a művészi alkotás legfontosabb követelményének a természet meghaladását tartotta: a képzelet számára magasabb minőséget képvisel, mint a természet. Nem a rejtett létezőt tárja fel, hanem korábban nem létezőt hív életre
 • A Romlás virágai verseit Baudelaire gondosan megtervezett cikluskompozícióba rendezte, a kötet így létrejövő nagyobb léptékű szerkezete maga is jelentést hordoz; e kötetkompozíció is mintát ad a modernség későbbi költőinek

Tárgyalt művei: Előhang, Egy dögKapcsolatok, Az albatroszTalálkozás egy ismeretlennelHimnusz a szépséghezAz utazás